ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลองประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

30  ก.ย. 2564


บริการลูกค้า