สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

29  ก.ย. 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 เภสัชกรบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ “สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา” ณ ห้องประชุมบุษราคัม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความสำเร็จของงานตามโครงการต่างๆ อันจะนำไปสู่การดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงร่วมกัน ส่งผลต่อการวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจัดโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

บริการลูกค้า