📌อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ให้ อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 📌📌อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ให้ อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 📌

25  ก.ย. 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบประชาชนตรวจด้วยตนเอง (Home use) และการใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter) สำหรับ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมายซึ่งมีอสม. เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 102 คน (เขตอำเภอพิมาย จำนวน 42 คน และ เขตตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จำนวน 60 คน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจให้กับ อสม. ในการใช้ชุดตรวจ ATK และสนับสนุนให้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแนะนำประชาชนในชุมชนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ชุดตรวจได้อย่างถูกต้อง

บริการลูกค้า