📌อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ให้ อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อ.เมือง จ.สุรินทร์ 📌📌อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ให้ อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อ.เมือง จ.สุรินทร์ 📌

25  ก.ย. 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบประชาชนตรวจด้วยตนเอง (Home1use) และการใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter) สำหรับ อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมี อสม. เขตอำเภอเมืองเข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจให้กับ อสม. ในการใช้ชุดตรวจ ATK และสนับสนุนให้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแนะนำประชาชนในชุมชนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ชุดตรวจได้อย่างถูกต้อง

บริการลูกค้า