📌อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ให้ อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์📌📌อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ให้ อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์📌

25  ก.ย. 2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบประชาชนตรวจด้วยตนเอง (Home use) และการใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter) สำหรับ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละ 2 คน รวม 46 คน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจให้กับ อสม. ในการใช้ชุดตรวจ ATK และสนับสนุนให้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแนะนำประชาชนในชุมชนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ชุดตรวจได้อย่างถูกต้อง

บริการลูกค้า