ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ขอแจ้งการปรับอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ขอแจ้งการปรับอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยี

23  พ.ค. 2562

   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ขอแจ้งการปรับอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์     และให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับนับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป สำหรับในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา สามารถตรวจสอบข้อมูลราคาได้ที่ แถบเมนู ค่าบำรุงการตรวจฯ ด้านบนเว็บไซต์ 

คลังความรู้