เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม & แผนที่การติดต่อประสานงาน

เลขที่ 54 ม.9 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4434-6005-13 โทรสาร 0-4434-6018

e-mail address : korat@dmsc.mail.go.th


Facebook : https://www.facebook.com/dmscrmsckorat ผู้อำนวยการศูนย์

     นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ 0 4434 6019 (สายตรง), 0 4434 6005-13 ต่อ 001

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

     นางนวรัตน์ ทองคลี่ ต่อ 101

        น.ส.ศศิพร สวัสดิ์สิงห์ ต่อ 108

        นางพิทยา พิลามา ต่อ 106

 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

     นางสุภาคี สยุมภูรุจินันท์ ต่อ 336

        น.ส.นิตยา โคขุนทด ต่อ 304

 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขห้องปฏิบัติการยาและเครื่องสำอาง

     นางกัลยรัตน์ อำพันธ์ทอง ต่อ 333     

     น.ส.นปนันท์ วงศ์ธนากิจเจริญ ต่อ 212

     น.ส.พรสถิตย์ มีสถิตย์ ต่อ 212

        นางกัลยรัตน์ อำพันธ์ทอง ต่อ 333

         กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขห้องปฏิบัติการอาหาร

        นางศศิธร สุกรีฑา ต่อ 204

            น.ส.วิมลมาศ ศิริวาณิชย์ ต่อ 205

            นายสมชาย สิทธิโอภากุล ต่อ 205

            น.ส.สาครรัตน์ มนโมรา ต่อ 401, 403

            นางพัชรี อิทธิยศ ต่อ 321

            นายพงศ์พันธ์ุ วัชรวิชานันท์ ต่อ 321

 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์

     นางอุมาวดี อัฐนาค ต่อ 336

 กลุ่มชันสูตรสาธารณสุขห้องปฏิบัติการพิษวิทยา

     นายวรศักดิ์ อินทร์ชัย ต่อ 401

        นายพัฒนศักดิ์ เพิ่มพูน ต่อ 401, 403

        นายดี อาพัดนอก ต่อ 401, 403

        น.ส.กฤติยา อสุนี ณ อยุธยา ต่อ 401, 403

 กลุ่มชันสูตรสาธารณสุขห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก

     น.ส.บุณยอร ยุทธยงค์ ต่อ 413

        นายธราธิป เรืองวิทยานนท์ ต่อ 412

        น.ส.ชื่นฤดี คลังกระโทก ต่อ 413

        น.ส.กันยารัตน์ แคนตะ ต่อ 413

        นายประเสริญ คอยสันเทียะ ต่อ 413

 หน่วยบริการด่านหน้า

      เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง โทร 092 694 4399       

 แผนที่บริการลูกค้า