อัตรากำลังอัตรากำลังของข้าราชการในแต่ละตำแหน่ง

ตำแหน่งอัตรา
ผู้อำนวยการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
4 (ช่วยราชการ 1 อัตรา)  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
9
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
12
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
0
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
4
เภสัชกรชำนาญการพิเศษตำแหน่งอัตรา
เภสัชกรชำนาญการ
2
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
1
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
3
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
1
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
1

เภสัชกรปฏิบัติการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รวม

1

2

34

                                                                                                              


ตารางแสดงตำแหน่ง/สายงานจำแนกตามลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งลูกจ้างประจำพนักงานราชการพนักงานกระทรวงสาธารณสุขลูกจ้างชั่วคราว
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์----
นักฟิสิกส์รังสี
-11-

นักจัดการงานทั่วไป
-12-
เจ้าพนักงานธุรการ
--3-

นักวิชาการการการเงินและบัญชี


นักวิชาการพัสดุ

-


-

1


1

-


-

-


-

ตำแหน่งลูกจ้างประจำพนักงานราชการพนักงนกระทรวงสาธารณสุขลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานห้องปฏิบัติการ
1---
พนักงานขับรถยนต์
1-3-
นายช่างไฟฟ้า
--1-
พนักงานประจำห้องทดลอง
--2-
พนักงานบริการ
----
รวม
4315-


-ข้อมูล ณ วันที่ พฤศจิกายน 2564-

บริการลูกค้า