โครงสร้างผู้บริหาร
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์พิเชษฐ บัญญัติ

รองอธิบดีนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์

รองอธิบดีฯ


นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์

รองอธิบดีฯ


นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

บริการลูกค้า