บทบาทหน้าที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ให้การสนับสนุนขั้นพื้นฐานแก่กลุ่มต่างๆ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

    1. งานบริหารทั่วไป ซึ่งรวมถึงงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคลเบื้องต้อน งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานยานพาหนะ และอาคาร

    2. งานบริการด่านหน้า ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการรับและส่งตัวอย่าง

    

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

    1. จัดทำและประสานงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

    2. ดำเนินการและพัฒนางานด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการภายในหน่วยงาน

    3. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน

    4. ประสานงานการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

    5. ดำเนินการและพัฒนาด้านสารสนเทศและเป็นศูนย์ข้อมูลวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

    1. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านยา ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ด้านวัตถุเสพติด ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารภายในประเทศ ด้านวัสดุและเครื่องมือแพทย์ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสี

    2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร

    3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในด้านที่เกี่ยวข้อง

    4. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน

กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข

    1. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกและด้านพิษวิทยา

    2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติด้านพยาธิวิทยาคลินิกและด้านพิษวิทยาเพื่อป้องกัน สนับสนุนการควบคุมโรคและปัญหาที่คุกคามสุขภาพ

    3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในด้านที่เกี่ยวข้อง

    4. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน

บริการลูกค้า