เขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 รวม 4 จังวัด (นครชัยบุรินทร์)

ประกอบด้วย

                                   จัวหวัดนครราชสีมา

                                   จังหวัดชัยภูมิ

                                   จังหวัดบุรีรัมย์

                                   จังหวัดสุรินทร์

บริการลูกค้า