ทำเนียบผู้บริหารรายนามผู้อำนวยการศูนย์ฯ อดีต - ปัจจุบัน

ชื่อ นาสกุล

  นางสาวประจวบ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ระยะเวลา

2 ม.ค. 2527 - 30 ก.ย. 2530

  นายธรรมนัติ คงสวัสดิ์ 
 1 ต.ค. 2530 - 31 ม.ค. 2533
  นายสุวัฒน์    มั่นสวัสดิ์  
 1 ก.พ. 2533-5 ธ.ค. 2533
  นางปทุม ชูรัตน์   18 ธ.ค. 2533-17 พ.ค.2538
  นางสาวฉวีวรรณ วจินดา
 8 พ.ค. 2538-22 พ.ค. 2540

  นางจุรีภรณ์    บุณยวงศ์วิโรจน์ 

 23 พ.ค. 2540-30 มี.ค. 2550
  นายสมเกียรติ บุญญะบัญชา 
 18 พ.ค. 2550-30 ก.ย. 2553
  นายศิริพงษ์ ณ   น่าน
 7 ธ.ค.2553-1 มี.ค.2556
  นางธิดารัตน์ ปลื้มใจ 
1 มี.ค. 2556-30 ก.ย. 2559
  นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ   29 ธ.ค. 2559-ปัจจุุบัน


บริการลูกค้า