วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ กรมฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

 วิสัยทัศน์
     เป็นผู้นำการให้บริการตรวจวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างมีคุณภาพ เพื่อคุ้มครองและเตือนภัยสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 9


 พันธกิจ
        1. ให้บริการวิชาการและการตรวจวิเคราะห์
        2. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารและจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ
        3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
        4. กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
        5. จัดการความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
        6. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ

  แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559-2563บริการลูกค้า