แบบฟอร์มนำส่งด้านพยาธิวิทยาคลินิกคลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์

แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนก

แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์H1(2009)

แบบส่งตัวอย่างตรวจโรคไข้เลือดออก ไข้เดงกีไข้ ชิคุนกุนยา ไข้ซิกา

แบบส่งตัวอย่างตรวจ HIV-1 โดยวิธี PCR สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 12  เดือน ที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี-1

แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคไวรัสระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV)

แบบส่งตัวอย่างตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2)

แบบสอบสวนโรคเฉพาะรายผู้ป่วยโรคหัดตามโครงการกำจัดโรคหัด

แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis)

แบบส่งตัวอย่างวินิจฉัยโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย  (Rickettsia)

แบบส่งตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเตสและการตรวจหาอสุจิ

แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยเชื้อบักเตรี

ใบนำส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์

บริการลูกค้า