รายงานจากห้องปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564

ผลงานผู้จัดทำ
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารในโนโรงพยาบาลเขตสุภาพนครชัยบุรินทร์
วัชรพล
open file
คุณภาพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่จำหน่ายในจังหวัดนครราชสีมา
จิระเดช นาสุข
open file
การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์หมักพร้อมปรุงในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
พงศ์พันธุ์ วัชรวิชานันท์
open file
การทดสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
อุมาวดี อัฐนาค
open file
การตรวจคัดกรอบมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA ปีงบประมาณ 564ธราธิป เรืองวิทยานนท์open file
บริการลูกค้า