ITA RMSc KORAT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของรัฐ ศวก.ที่ 9 นครราชสีมาITA ปีงบประมาณ 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของรัฐ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา


คำถาม
คำแนะนำ
Link

O1 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/post-group/10

O2 Q&A ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web borad ,กล่องข้อความถาม–ตอบ เป็นต้น  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/page-view/85

O3 Social Network เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook , Twitter , YouTube เป็นต้น https://www.facebook.com/dmscrmsckorat

O4-1 แผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/page-view/124

O4-2 แผนการดำเนินงานประจำปี การสื่อสารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O4-2.pdf

O5-1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/0604_FM_0009_แบบฟอรมแบบสรปแผนงาน-2564.pdf

O5-2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน การสื่อสาร รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/05-2 printmessage.pdf

O6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/page-view/124

O7-1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  http://ethics.dmsc.moph.go.th/page-view/113

O7-2 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การสื่อสารคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O7-2.pdf

O8 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/Usefilekorat/คู่มือ ตำรา/manualservice.pdf

O9 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผลการสำรวจความพึงพอใจ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/page-view/167

O10-1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับจัดสรร  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/page-view/124

O10-2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 การสื่อสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O10-2 การสื่อสารแผผนการใช้จ่ายงบปี64.pdf

O11-1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ที่สอดคล้องกับแผนฯ ในข้อ O10  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/011-1.pdf

O11-2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน การสื่อสาร รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ   http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O11-2-3.pdf

O11-3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับติดตาม โดยเปิดช่องทางการสอบถาม หรือทักท้วง   http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O11-2-3.pdf

O12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/012.pdf

O13 สื่อสารแนวทางการเบิกจ่ายเงิน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วิธีการสื่อสารแนวทางการเบิกจ่ายเงิน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบ เพื่อให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบ  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/013.pdf

O14-1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/post-view/2762

 http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/014-1.pdf


O14-2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ การสื่อสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบของหน่วยงานให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O14-2.pdf

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงานจะต้องแสดง URL ที่เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน , ประกวดราคา , ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/post-group/24

O16-1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือนในทุกเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบ สขร.1  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/ข้อมูล O16 เอกสาร1.zip

O16-2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน หลักฐานการลงข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-Procurement ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O16 เอกสาร 2.pdf

O17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

O18 สื่อสารแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ วิธีการสื่อสารแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบ เพื่อให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบ

 http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O18 เอกสาร 1 การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ.pdf

  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O18 เอกสาร 2 สื่อสารการจัดซื้อจัดจ้างและจัดห.pdf


O19-1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O19 เอกสาร1 นโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

O19-2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในหน่วยงาน http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O19-2.pdf

O20 การจัดทำแบบมอบหมายงานประจำปี สื่อสารและให้บุคลากรทุกคนของหน่วยงานรับทราบแบบมอบหมายงานประจำปี พ.ศ. 2564

 http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/page-view/203


O21 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี และการพิจารณาความดีความชอบ ในการเลื่อนเงินเดือน วิธีการสื่อสารแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบ  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O21-2.pdf

O22 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ หมายเหตุ : ต้องเป็น URL ที่อยู่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไม่ใช่การลิงก์มาจากหน้าเว็บไซต์อื่น

 http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/page-view/85

 https://www.facebook.com/dmscrmsckorat

 line ID : @iog9321v


O23 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/023.pdf

O24-1 แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/post-view/2083

O24-2 แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน สื่อสารและให้บุคลากรทุกคนของหน่วยงานรับทราบแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

 http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O24-2.pdfO25-1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอธิบดี ประจำปี พ.ศ. 2564  http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/post-view/863

O25-2 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การสื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบถึงเจตจำนงสุจริตของอธิบดี   http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O25-2.pdf

O26 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ โครงการหรือกิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เช่น การประกาศเจตจำนงสุจริตภายในหน่วยงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายในหน่วยงาน เป็นต้น   http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/post-view/2566

O27-1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคู่มือการรักษาความเป็นกลางและป้องกันผประโยชน์ทับซ้อน 0600 WM 0036 แก้ไขครั้งที่ 01   http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O27-1.pdf

O27-2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ส่งแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O27-2.pdf

028-1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจเกิด การทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O27   http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O28.pdf

028-2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่งผลการจัดการความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด   http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O28.pdf

029 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร การดำเนินการหรือกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต อย่างชัดเจน

http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/post-view/2566

http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/post-view/2654

http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/post-view/2678
030-1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องระดับหน่วยงานประจำปี2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องระดับหน่วยงาน ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564   http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O30-1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.pdf

030-2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องระดับหน่วยงานประจำปี 2564 สื่อสารแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ   http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/สรุปรายงานประชุมครั้งที่ 3 ปี 2564 (28 ธ.ค.63).pdf

031-1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงานรอบ 6 เดือน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ที่สอดคล้องกับแผนฯ ในข้อ O30   http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O31-1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม รอบ 6 เดือน.pdf

031-2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงานรอบ 6 เดือน สื่อสารรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ   http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O31-2.pdf

032 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  ไม่มีผลการดำเนินงาน

033-1 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของกรม ฯ โดยจะต้องเชื่อมลิงค์ช่องทางการร้องเรียนจากเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   http://ethics.dmsc.moph.go.th/page-view/93

033-2 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต สื่อสารช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ   http://rmsc9.dmsc.moph.go.th/Usefilekorat/ITA/2564/O33-2.pdf

บริการลูกค้า