การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกปีงบประมาณ 2565

                  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสมัครสมาชิกการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรคสครับไทฟัส PT-Scrub) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                   วิธีการสมัครเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ บัดนี้-24 ธันวาคม 2564) สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง  

                              สมัครด้วยตนเอง โดย download ใบสมัครเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ บัดนี้-24 ธันวาคม 2564)         

                              สมัครออนไลน์ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

                                    1. เข้าระบบผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา แล้วไปที่เมูน บริการลูกค้า > การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก หรือ click ตรงนี้เพื่อสมัครด้วยตนเอง Infrographic

                                    2. กรอกข้อมูลการสมัคร แล้ว print หลักฐานการสมัคร

                                     3. นำหลักฐานไปชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ และสลิปจากธนาคารสามารถใช้แทนใบเสร็จได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง


  เข้าสู่ระบบการรายงานผลการทดสอบความชำนาญทางด้านพยาธิวิทยาคลินิก

บริการลูกค้า