คลังความรู้ : การฝึกอบรมปีงบประมาณ 2561

ชื่อหลักสูตร

หน่วยงานผู้จัด

ได้รับการพัฒนา(คน)

ส่วนที่ 1 พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

303

1. ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

 

195

1.1 โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน  ในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 13485 และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

1

1.2 โครงการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Bio risk management)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

9

1.3 โครงการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

10

1.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านเคมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

3

1.5 การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

3

1.6 การจัดทำค่าปริมาณรังสีอ้างอิงสำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสไคปี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

2

1.7 การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

1

1.8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการอาหาร

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

2

1.9 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

3

1.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล Multiple Logistic Regression

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

1

1.11 โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาเพื่อการประกันคุณภาพ

สำนักยาและวัตถุเสพติด

3

1.12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบทางเคมี และทางกายภาพ-เคมี ของสารกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

1

1.13 การทดสอบประสิทธิภาพการ   กันเสียของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

1

1.14 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักยาและวัตถุเสพติด

2

1.15 โครงการอบรมจัดการความรู้ เรื่อง CPR อย่างไรในสภาวะวิกฤต และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

67

1.16 โครงการอบรม การจัดการความรู้ เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์และการลดค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

30

1.17 โครงการอบรม การจัดการความรู้ เรื่องการเตรียมตัวอย่างตรวจPesticides และการกำจัดไขมันตัวอย่าง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

47

1.18 โครงการอบรม การศึกษาข้อมูลเห็ดพิษ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

1

1.19 โครงการอบรม การตรวจด้านพิษวิทยาและการทดสอบความชำนาญด้านพิษวิทยา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

1

1.20 การฝึกอบรมเรื่อง Empower Software

 บริษัทสิทธิพร จำกัด

1

1.21 การควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1

1.22 การออกแบบศึกษา/วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

1

1.23 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

1

1.24 การอบรมการส่งเสริมการเข้าถึงบริการตรวจเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลักฯ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

1

1.25 การปฏิรูปและฟื้นฟูงานตรวจวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชานี

1

1.26 หลักสูตรพัฒนาผู้นำการจัดการเพื่อผู้บริโภค (นจพบ.) รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1

แผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)

1

2.ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ

 

107

2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3

2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4

2.3 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2

2.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม

6

2.5 โครงการอบรมเรื่องระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

ฝ่ายนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม

4

2.6 โครงการอบรมเมล์กลางภาครัฐ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

10

2.7 โครงการอบรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม

1

2.8 โครงการอบรมกฎหมายคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

2.9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารงานทั่วไป

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการกรม

5

2.10 โครงการอบรม เรื่อง การส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

67

2.11 โครงการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานในภาครัฐฯ

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

1

2.12 โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

1

ส่วนที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

 

48

1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความสุขและเกิดความผูกพันต่อองค์กร

 

 

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ความเป็นเลิศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

48

ส่วนที่ 3 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหาร

 

22

1. พัฒนางานสนับสนุน (การบริหารจัดการ)

 

19

1.1 หลักสูตรวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน   รับเงิน นำเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

2

1.2 คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

2

1.3 หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา

8

1.4 โครงการอบรมเพื่อเพิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561

สำนักงานเลขานุการกรม

4

1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานสนับสนุนตาม ISO 9001/PM

สำนักงานเลขานุการกรม

1

1.6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม

2

2.พัฒนานักบริหาร

 

3

2.1 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม

1

2.2 โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารภายใต้หลักสูตร "นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.)

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม

1

2.3 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม

1


บริการลูกค้า