คลังความรู้ : R2Rปีงบประมาณ 2564

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย (Rountine to Research : R2R) ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา


ผลงานผู้นำเสนอone pagepresent
1. การใช้บริการจองรถยนต์ราชการด้วยระบบออนไลน์
สมิต ตันวรรณรักษ์
click open file
click open file
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
สุทัศน์ เทียนพิมพ์ใหม่
click open fileclick open file
3. การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร delta-9-THC-COOH และ CBD ในซีรั่มด้วยเทคนิค Gas Chromatography Mass Spectrometry
กฤตยา อสุนี ณ อยุธยา
click open file
click open file
4. การพัฒนานวัตกรรมฐานรองเครื่องสำรวจการรั่วของรังสีเอกซ์ในขณะปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับรังสี
กาญจนา เทดี
click open file
click open file
5. การทวนสอบความถูกต้องการตรวจวิเคราะห์ฟลูออไรด์ คลอไรด์ ไนเตรต และซัลเฟต ในน้ำและน้ำแข็ง โดยใช้ไอออนโครมาโทกราฟี
กนกวรรณ แก้วเสนา
click open file
click open file
6. คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภค online food delivery หลังสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดนครราชสีมา
วัชรพล กาพย์พิมาย
click open file
click open file
7. การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาระสำคัญ THC และ CBD ด้วยเทคนิค Gas Chromatography – Mass Spectrometry/ Mass Spectrometry
วราภรณ์ ปุ๊กกระโทก
click open file
click open file

8. สถานการณ์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มทั่วไปในเขตจังหวัดนครราชสีมา

กนกวรรณ ศรีสมพงษ์click open file

click open file

9. การทดสอบความถูกต้องขอวิธีวิเคราะห์สาร THC และ CBD ในพืชกัญชาและตำรับยาแผนไทยด้วยวิธี GC-MS/MS

วราภรณ์ ปุ๊กกระโทกclick open file
click open file


ปีงบประมาณ 2563

 งานมหกรรม DMSC R2R Forum 2019 "R2R LEARNING ORGANIZATION : พัฒนาคน พัฒนางาน สู่องค์การแห่งการเรียนรู้" ณ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ลำดับที่
ผลงานผู้นำเสนอ
1ผลการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร สู่ Smart Product
นางพัชรี อินธิยศ
2
การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กัญชาทางการแพทย์
นางสาวนปนันท์ วงศ์ธนากิจเจริญ
3
ระบบช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านไอที (Help desk RMSc_KORAT9)
นายสุทัศน์ เทียนพิมพ์ใหม่

ปีงบประมาณ 2562

 งานมหกรรม DMSC R2R Forum 2019 "R2R LEARNING ORGANIZATION : พัฒนาคน พัฒนางาน สู่องค์การแห่งการเรียนรู้" ณ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 25 มิถุนายน 2562


ลำดับที่
ผลงานผู้นำเสนอ
1บันทึกไวด้วย IT
นายวัชรพล กาพย์พิมาย
2การพัฒนาชุดกำจัดกลิ่นในการทำลายตัวอย่างปัสสาวะ
นายบุญเชิด เกตุใหม่
3I Sticker แค่ติดชีวิต ดี๊ดี
นางชดช้อย ตันวรรณรักษ์
4กัญชา ตรวจให้ไว ปลอดภัย มั่นใจได้นางวราภรณ์ ปุ๊กกระโทก


ปีงบประมาณ 2561
 งานมหกรรม DMSC R2R Forum 2018 "การพัฒนางานประจำสู่การวิจัยก้าวไกลสู่นวัตกรรม " ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 21 สิงหาคม 2561

ลำดับที่ผลงาน
ผู้นำเสนอ
1การเฝ้าระวังวัณโรคโดยการตรวจหาสารอินเตอร์ เฟอรอนแกมมา ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมานางสาวกันยารัตน์ แคนตะ
2เปรียบเทียบผลการดำเนินการการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในปัสสาวะ ปี 2560 และ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมานายพัฒนศักดิ์ เพิ่มพูน
3การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่และสงกรานต์ 2561 ในจัวหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิและบุรีรัมย์นางสาวกฤตยา อสุนี ณ อยุธยา
4การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์สีอีริโทรซินในผักและผลไม้แปรรูป ด้วยวิธีเทคนิค HPLCนางไพริน หาปัญนะ
5สถานการณ์คุณภาพนมโรงเรียน เขตบริการสุขภาพที่ 9นายปราโมท ศักดิ์วัฒนพงษ์
6คุณภาพของน้ำดื่มประชารัฐในเขตสุขภาพที่ 9นางสาวกนกวรรณ ศรีสมพงษ์
7การพัฒนาระบบการชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ของผู้รับบริการเอกชนด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์นางสาวรมิดา วงสำแดง


บริการลูกค้า