คลังความรู้ : วิชาการ
ปีงบประมาณ 2562

 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom อาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี วันที่ 18-20 มีนาคม 2562

   - นำเสนอด้วยโปสเตอร์

ลำดับที่ผลงานผู้นำเสนอ
1พัฒนาการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดวัชพืชชนิดพาราควอตในน้ำโดยวิธี HPLCนางสาวกฤตยา อสุนี ณ อยุธยา
2การศึกษาการเลื่อนค่าของเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจนางสุภาคี สยุมภูรุจินันท์


ปีงบประมาณ 2561

 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom อาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี วันที่ 28-30 มีนาคม 2561

     - นำเสนอด้วยโปสเตอร์

ลำดับที่ผลงานผู้นำเสนอ
1คุณภาพยาฉีดเมโทรนิดาโซลนางสาวนปนันท์ วงศ์ธนากิจเจริญ
2การพัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร เขตสุขภาพที่ 9นางกุลธิดา อำพันธ์ทอง
3คุณภาพเครื่องสำอางผสมสมุนไพร เขตสุขภาพที่ 9นางกุลธิดา อำพันธ์ทอง

 การประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 18 ปีงบประมาณ 2561 " 100 ปี การสาธารณสุขไทย 9 ไกลสู่ Thailand 4.0 " ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ วันที่ 19-20 กันยายน 2561

     - นำเสนอด้วยโปสเตอร์

ลำดับที่ผลงานผู้นำเสนอ
1คุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในเขตสุขภาพที่ 9นางสาววิมลมาศ ศิริวาณิชย์
2สีสังเคราะห์ในอาหาร ในเขตสุขภาพที่ 9นางไพริน หาปัญนะ
3การเฝ้าระวังวัณโรคโดยการตรวจหาสารอินเตอร์ เฟอรอนแกมมา ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมานางสาวกันยารัตน์ แคนตะ
4เปรียบเทียบผลการดำเนินการการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในปัสสาวะ ปี 2560 และ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมานายพัฒนศักดิ์ เพิ่มพูน

 การประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 18 ปีงบประมาณ 2561 " 100 ปี การสาธารณสุขไทย 9 ไกลสู่ Thailand 4.0 " ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ วันที่ 19-20 กันยายน 2561

     - นำเสนอด้วยอิเล็กทรอนิกส์โปสเตอร์


ลำดับที่ผลงานผู้นำเสนอ
1รายงานสถานการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2561 โดยใช้ข้อมูลเชื้อกลุ่ม AMR และกลุ่ม Non-AMR บ่งชี้นายธราธิป เรืองวิทยานนท์บริการลูกค้า