การเปิดให้บริการยีนแพ้ยาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ยีนแพ้ยา


 เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการด้านเภสัชพันธุ์ศาสตร์และการตรวจยีส์แพ้ยาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (15 มีนาคม 2562)

   or click : https://drive.google.com/open?id=1qqI1EaLBRcuNOVekNbb1xs92d5-ZIiml

 ข่าว https://gnews.apps.go.th/news?news=32452&fbclid=IwAR3AGw4bd2bYoJXQI1vhXI_jCuujTHYP70HWT_6_ZcJ743Yj2nmOhfgvKVk

 ใบนำส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์

 หนังสือประชาสัมพันธ์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)

 หนังสือประชาสัมพันธ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

 การตรวจวิเคราะห์ HLA-B allele เพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทางระบบผิวหนังชนิดรุนแรง

 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของการบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 13)

 การตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์
บริการลูกค้า