แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างด้านพิษวิทยาและการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด แบบส่งแอลกอฮอล์ในเลือด.pdf

 แบบส่งแอลกอฮอล์ในเลือด.docx

 ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

                                        โทร : 0926944399 (Sample Custodium)

                                        Line 


การตรวจวิเคราะห์ด้านอื่นๆ

 หนังสือนำส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด.pdf

 แบบนำส่งตัวอย่างและรายละเอียดตรวจทางพิษวิทยา.pdf

 บันทึกการรับตัวอย่างของกลาง.pdf

 บันทึกการรับตัวอย่างของกลางสารระเหย.pdf


บริการลูกค้า