CERTIFICATE   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 54 หมู่ 9 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน และข้อกำหนดและเงื่อนไขการการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามรายการและวิธีทดสอบที่กำหนด ประกอบด้วย

 ISO 9001 : 2015

 ISO/IEC 17025 : 2017 (English) Food, Drug, Cosmetics, Forensic Science, Radiation and Medical Devices Testing

 ISO/IEC 17025 : 2017 (ภาษาไทย) การทดสอบอาหาร ยา เครื่องสำอาง ยาเสพติด นิติวิทยาศาสตร์ รังสีและเครื่องมือแพทย์

 ISO/IEC 17025 : 2561 รายการสอบเทียบห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพย์

 ISO 15190 : 2003 en.pdf

 ISO 15190 : 2003 th.pdf

 ISO 15189 : 2012 en.pdf

 ISO 15189 : 2012 th.pdf

 ISO/IEC 17043 : 2010 th.pdf
บริการลูกค้า