ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   แผนปฏิบัติราชการ ปี 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2563

2. ผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563

3. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

4. แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริต ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2563

5. ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริต ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ปี 2563


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2562

2. ผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562

3. แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

4. แผนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ปี 2562 

5. ผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ปี 2562


  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา.pdf

  2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

     3. แผนปฏิบัติการ/ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

  4. ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561 

     ผลโครงการที่ 1 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับอาเซียน

     ผลโครงการที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

           

     ผลโครงการที่ 11 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

     ผลโครงการที่ 12 การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ

     ผลโครงการที่ 13 ประกันคุณภาพยา

     ผลโครงการที่ 14 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงาธารณสุข

     ผลโครงการที่ 15 การพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ

     ผลโครงการที่ 16 การตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

     ผลโครงการที่ 17 คุณภาพสมุนไพรไทย

      แผนปฏิบัติราชการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ปี 2561.pdf


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการธำรงรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ศูนย์วิทยาศาสการแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

บริการลูกค้า