ขั้นตอนการให้บริการ การรับตัวอย่าง

  1. ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มส่งตัวอย่าง/ยื่นหนังสือนำส่ง

  2. ผู้รับตัวอย่างตรวจสอบเอกสารและสภาพตัวอย่างพร้อมแจ้งราคาค่าตรวจ

  3. ผู้รับบริการชำระเงินค่าตรวจ/ผู้รับตัวอย่างแจ้งวันที่แล้วเสร็จในใบเสร็จรับเงิน

  4. ผู้รับตัวอย่างออกหมายเลขวิเคราะห์ และส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ

 การตรวจวิเคราะห์

    1. ห้องปฎิบัติการตรวจสภาพตัวอย่างและเอกสาร

    2. วิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้วิธีที่เป็นมาตรฐาน

    3. ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

    4. ทบทวนความถูกต้องด้านวิชาการโดยผู้ชำนาญการทางวิชาการ

 การรายงานผล

    1. จัดพิมพ์รายงานผล

    2. ผอ.รับรองรายงาน

    3. ส่งรายงานให้ผู้รับบริการ

บริการลูกค้า