25  ก.พ. 2563 ผู้เข้าชม : 146

ติดตามสถานการณ์ และรู้จัก...โรค COVID-19

1  ก.ค. 2563 ผู้เข้าชม : 4

สื่อสารความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย สถานการณ์สารเคมีตกค้างในผักผลไม้ ที่ใช้ปรุงอาหารของโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 9

23  มิ.ย. 2563 ผู้เข้าชม : 5

คุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 9

23  มิ.ย. 2563 ผู้เข้าชม : 4

ประชุมรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

23  มิ.ย. 2563 ผู้เข้าชม : 2

การอบรม "การทบทวนมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย" เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (MOPH Standard)

18  มิ.ย. 2563 ผู้เข้าชม : 12

การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กัญชาทางการแพทย์

17  มิ.ย. 2563 ผู้เข้าชม : 5

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)และเปิดโครงการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

12  มิ.ย. 2563 ผู้เข้าชม : 5

การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการสำรวจลูกน้ำยุงลาย

12  มิ.ย. 2563 ผู้เข้าชม : 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อรองรับแผนและลงนามความร่วมมือ แผนการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถีแนวใหม่ เขตสุขภาพที่ 9

[3  ก.ค. 2563] ประกาศใบสั่งซื้อเลขที่ 502/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ
[3  ก.ค. 2563] ประกาศใบสั่งจ้างเลขที่ 469/2563 จ้างเหมาบริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่อง Real time pcr
[3  ก.ค. 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1รายการ จำนวน 1 งวด
[3  ก.ค. 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่อง Real time PCR
[3  ก.ค. 2563] ประกาศใบสั่งซื้อเลขที่ 488/2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ
[3  ก.ค. 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ จำนวน 1 งวด
[3  ก.ค. 2563] ประกาศใบสั่งซื้อ เลขที่ 471/2563 แร็คสเตนเลส ขนาดช่อง 28x28 มม., 5x10 ช่อง 12 ชิ้น จำนวน 1 งวด
[3  ก.ค. 2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ แร็คสแตนเลส ขนาดช่อง 28x28 มม., 5x10 ช่อง 12 ชิ้น จำนวน 1 งวด
[3  ก.ค. 2563] ประกาศใบสั่งซื้อเลขที่ 489/2563 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ

Calendar

.

Poll

.

Stats

Brand

คลังความรู้